Kenniscentrum Gemengde Scholen

Wat vind je op deze website?

desegregatieWilt u als school, als gemeente of als ouder meewerken aan het tegengaan van segregatie in het onderwijs? Wilt u bevorderen dat kinderen - ongeacht hun kleur of afkomst - samen met elkaar naar school gaan?
Op deze website vindt u alles over hoe je scholen meer kunt mengen.

Om scholen gemengd te krijgen en te houden, is samenwerking nodig van alle betrokkenen: ouders, scholen, schoolbesturen en gemeenten. Geen van deze betrokkenen kan het alleen. Daarom richt het Kenniscentrum zich op al deze groepen. We kijken vooral naar het basisonderwijs en hebben daarnaast ook aandacht voor het voortgezet onderwijs.

In de afgelopen vier jaar hebben twaalf pilotgemeenten op verschillende manieren geprobeerd om gemengde scholen te bevorderen. In de toolbox vindt u de ervaringen van (vooral) die gemeenten. De toolbox stelt u in staat om voort te bouwen op de eerdere ervaringen en voorkomt dat u opnieuw het wiel moet gaan uitvinden.

De ervaringen met het werken aan gemengde scholen zijn ook relevant voor passend onderwijs, burgerschap en ouderbetrokkenheid. Ook daarover vindt u informatie op deze website.

Over ons

Wat doet het Kenniscentrum Gemengde Scholen?

Het Kenniscentrum is een netwerkorganisatie van deskundigen met brede ervaring in het onderwijsveld en hart voor gemengde scholen. Vaak hebben ze ook specialistische kennis, bijvoorbeeld over aanmeldbeleid en juridische aspecten, voorlichting aan ouders en het organiseren van scholentochten, het ondersteunen van ouderinitiatieven of ontmoetingsprojecten, profilering van scholen, begeleiding van schoolontwikkeling en van teams.

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen is opgericht in 2007. Dat gebeurde in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede op verzoek van de vier grote steden. Het toenmalige kabinet wilde segregatie in het onderwijs tegengaan en integratie bevorderen. Het Kenniscentrum moest alle kennis daarover verzamelen en toegankelijk maken.

Doelen van het Kenniscentrum zijn: beschikbare kennis overdragen en nieuwe kennis genereren (bijvoorbeeld door middel van onderzoek en discussies). Dat doen we door uitwisseling tussen onderzoek, beleid en praktijk. Het overdragen van geëvalueerde ervaringen voorkomt dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden en bevordert dat men van elkaar leert. Belangrijke activiteiten zijn - Kennis verspreiden (via de website, een nieuwsbrief, bijeenkomsten) - Advisering van gemeenten en schoolbesturen - Ondersteuning van ouders en ouderinitiatieven, scholen en teams.

In de periode 2008 tot 2012 hebben 12 pilotgemeenten middelen uitgeprobeerd om gemengde scholen te bevorderen. Het Kenniscentrum heeft deze pilots ondersteund. Zo hebben we bijvoorbeeld tweemaal per jaar uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd en adviseren wij individuele gemeenten op maat. De ervaringen in (vooral) die gemeenten zijn samengevat in de toolbox op deze website. De belangrijkste instrumenten om gemengde scholen te bevorderen zijn: - Aannamebeleid - Gerichte voorlichting en scholentochten - Ouderinitiatieven. Wanneer niet-gemengde scholen toch willen werken aan dialoog en ontmoeting, dan kunnen zij daarbij een ander instrument inzetten: - Vriendschapsscholen.

Om scholen gemengd te krijgen en te houden, is samenwerking nodig van alle betrokkenen: ouders, scholen en schoolbesturen, gemeenten. Geen van deze betrokkenen kan het alleen, vandaar dat alle betrokkenen de doelgroepen van het Kenniscentrum vormen.

Maak scholen kleurrijk!

Nieuws

Volg de actuele discussies

Actuele discussies rond het thema gemengde scholen vinden plaats in de Linkedin groep Gemengde Scholen.
Deze groep is opgezet en wordt geleid door Jeroen Peters, al jarenlang medewerker van het Kenniscentrum. Iedereen kan lid worden van deze groep.

Op deze website beperken we ons tot korte berichten over relevante activiteiten (zoals conferenties) en publicaties.

Word lid van de Gemengde Scholen Linkedin groep op: www.linkedin.com/groups?home=&gid=2746731


Trekt een kwalitatief goed schoolgebouw meer leerlingen aan?

31-januari-2014

Het onderzoek naar de invloed van school huisvesting op de schoolkeuze van ouders is gepubliceerd in het magazine Schooldomein.

Uit het onderzoek van het Kenniscentrum Gemengde Scholen in opdracht van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West blijkt dat kwalitatief goede schoolgebouwen niet meer leerlingen trekken, maar dat met name de onderwijskwaliteit, de sfeer en het (eerste) contact met de ouders van belang zijn. 

Schoolgebouw 1Vastgoedspin

Lees hier het hele artikel


SIRIUS congres in Den Haag

17-januari-2014

Op 9 oktober 2013 zijn er voor het SIRIUS congres in Den Haag twee thematische workshops gehouden over segregatie en transitie in het onderwijs gehouden. Deze workshops werden geleid door Guido Walraven en Sabine Severiens en er hebben ongeveer 40 internationale onderwijs- en migratiedeskundigen aan deelgenomen. In de workshops zijn kennis en ervaring uitgewisseld tussen mensen uit het werkveld, wetenschappers en beleidsmakers, afkomstig uit heel Europa.

Lees hier het verslag over de thematische workshop over onderwijssegregatie

Lees hier de County Notes in de bijlage over de stand van zaken van de onderwijssegregatie in de verschillende deelnemende landen


Kwaliteit schoolgebouw niet doorslaggevend bij schoolkeuze

10-janurari-2014

Dit blijkt uit twee onderzoeken van het Kenniscentrum Gemengde Scholen en Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam in opdracht van stadsdeel Nieuw-West naar de relatie tussen de kwaliteit van schoolgebouwen en de schoolkeuze door ouders. De kwaliteit van het schoolgebouw is één van de aspecten waar ouders opletten bij de keuze van een basisschool voor hun kind. Doorslaggevend voor hun keuze is het niet. Ouders letten ook op de kwaliteit van het onderwijs, de afstand van huis naar school, de sfeer en cultuur op school en wat anderen van de school vinden.
Doel van de onderzoeken was om te achterhalen of een schoolgebouw zo aantrekkelijk gemaakt kan worden, dat het voor ouders interessant wordt om hun kinderen er naar toe te sturen. De kwaliteit van het gebouw op zichzelf blijkt niet zo'n rol te spelen, het gaat ouders om het 'totaalplaatje'.

lees hier het onderzoeksrapport van het Kenniscentrum Gemengde Scholen

http://www.nieuwwest.amsterdam.nl


Rondetafelbijeenkomst over voortijdig schoolverlaten succes

15-december-2013

Op 10 december heeft het Kenniscentrum en OCW een rondetafelbijeenkomst gehouden. Beleidsmakers, mensen uit de onderwijspraktijk en wetenschappers zijn bij elkaar gekomen om gezamenlijk te reflecteren op de resultaten van het gevoerde beleid bij het tegen gaan van voortijdig school verlaten. In de bijeenkomst zijn de good practices uit; Schiedam, Den Bosch en Gouda gepresenteerd. Er is bekeken welke goede voorbeelden er zijn en welke lessen daaruit geleerd kunnen worden. 

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen en het ministerie van OCW (directie VSV )organiseert deze bijeenkomst op verzoek van SIRIUS (beleidsnetwerk EU over onderwijs aan migranten). 

VSv bijeenkomst foto2

VSV bijeenkomst

Lees hier de Nederlandse of de Engelse veries van het verslag 


SIRIUS congres in Den Haag

18-oktober-2013

Op 9 oktober 2013 zijn er voor het SIRIUS congres in de lobby van het stadhuis van Den Haag twee thematische workshops gehouden over segregatie en transitie in het onderwijs. Deze workshops werden geleid door Guido Walraven en Sabine Severiens en er hebben ongeveer 40 internationale onderwijs- en migratiedeskundigen aan deelgenomen. De workshops boden een goede mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen tussen mensen uit het werkveld, wetenschappers en beleidsmakers, afkomstig uit heel Europa. De wethouder van onderwijs van Den Haag, Ingrid van Engelshoven, heeft een speech gegeven en daarin onder andere het beleid in Den Haag op het terrein van onderwijssegregatie toegelicht.

Lees hier de speech van Ingrid van Engelshoven


Kenniscentrum organiseert internationale bijeenkomst

07-oktober-2013

Op 9, 10 en 11 oktober is het SIRIUS netwerk te gast in Den Haag. Het Kenniscentrum organiseert dan zowel de Algemene Vergadering als een dag met twee sessies waarin thema’s worden uitgediept. Een van die sessies gaat over segregatie en integratie in het onderwijs. Professionals uit de deelnemende landen gaan in discussie over beleidsmaatregelen om segregatie te bestrijden, zoals het bevorderen van gemengde scholen. De deelnemende landen schrijven een notitie over de actuele ontwikellingen in hun land. Deze worden hier spoedig gepubliceerd.

Lees hier Onderwijssegregatie in Nederland, de stand van zaken

Sinds begin 2012 bestaat het European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background SIRIUS. Op dit moment zijn twaalf Europese landen lid van het network, waaronder Nederland. Zie www.sirius-migrationeducation.org voor meer informatie. Het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen was betrokken bij de aanvraag voor dit netwerk en fungeert als nationale partner in het netwerk. Dat houdt bijvoorbeeld in, dat het Kenniscentrum zorgt dat vragenlijsten voor internationaal vergelijkend onderzoek voor Nederland adequaat worden ingevuld. Zoals onlangs over burgerschapsvorming.


Kenniscentrum op nationale conferentie in Denemarken

07-08 maart 2013

Al meer dan tien jaar wordt in Denemarken ieder jaar een nationale onderwijsconferentie gehouden. Dit jaar was het thema de samenstelling van de leerlingpopulatie op scholen. De nieuwe centrum-linkse regering wil segregatie bestrijden en dialoog en integratie bevorderen.  Om dat thema te voorzien van buitenlandse inspiratie, waren de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Kenniscentrum gemengde Scholen uitgenodigd door het Ministerie van Onderwijs.

De OESO heeft vorig jaar een belangrijk en goed doorwrocht rapport gepubliceerd over Equity and Quality, waarin een aantal landen met elkaar wordt vergeleken. Een van die landen is Nederland, waarover de OESO opmerkt dat de opdracht is om het evenwicht te vinden tussen vrije schoolkeuze van ouders en ‘equity’ (sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen op het realiseren van je keuzes).
Het Kenniscentrum was gevraagd te vertellen over de pilots in de twaalf gemeenten, vooral over het proces en de resultaten. Daarnaast wilde het ministerie graag weten, wat de concrete mogelijkheden zijn voor verschillende lokale partners om actief bij te dragen. (Zie bijgaand de powerpoint van onze presentatie.)
Juist omdat Denemarken en Nederland in een aantal opzichten zo op elkaar lijken, zijn er kansen om van elkaar te leren.

Wat was er leerzaam voor Nederland? Bijvoorbeeld, dat er een jaarlijks nationaal congres is waar schoolleiders en docenten met beleidsmakers en onderzoekers in gesprek gaan. Of dat er een groot opgezet experiment wordt uitgevoerd en grondig wordt onderzocht met verschillende manieren om met Deens als tweede taal om te gaan

Bekijk de presentatie


Ouders 'mengen' zelf een 'zwarte' basisschool

09 januari 2013

Het radioprogramma 'Dit is de dag' op Radio 1 heeft een reportage gemaakt over het ouderinitiatief op de Joop Westerweelschool in de Amsterdamse Baarsjes. Op deze school hebben ouders, met succes, een initiatief genomen om de school 'gemengd' te maken.

Beluister de reportage


Aanmelden basisschool Den Haag vanaf 1 jaar

08 januari 2013

Den Haag heeft een vast inschrijfmoment basisscholen ingevoerd. Vanaf 1 januari kunnen ouders hun kind pas op 1-jarige leeftijd inschrijven en maar op één basisschool. Hiermee gaat de gemeente dubbele inschrijvingen tegen en kan iedereen zijn kind op tijd inschrijven voor de gewenste basisschool.

Lees meer


Staatssecretaris Dekker (OCW) geeft antwoord op Kamervragen over de pilot 'in de buurt naar school'

08 januari 2013

De Kamerleden Smits en Karabulut (beiden SP) hebben de staatssecretaris Kamervragen gesteld over het bericht dat de pilot 'In de buurt naar school' in de gemeente Tilburg is stopgezet. Inmiddels heeft de staasaecretaris antwoord op deze vragen gegeven.

Lees meer


Recensie Engelstalige bundel Kenniscentrum verschenen

05 januari 2013

In 2011 publiceerde het Kenniscentrum een Engelstalige bundel, waarin bijna 20 landen en regio's zijn vertegenwoordigd. Van elk gebied wordt verteld welke beleidsmaatregelen er zijn om segregatie in het onderwijs regen te gaan en dialoog en integratie te bevorderen. Onlangs verscheen een recensie van deze bundel in het tijdschrift Intercultural Education.

Lees meer


Onderwijsraad naïef over verzuiling

06 december 2012

In Magazine School! schrijft Sjoerd Karsten, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, dat de onderwijsraad ten onrechte voorbij gaat aan de onderwijssegregatie die achter de façade van het verzuilde onderwijs schuil gaat. “Niet de religieuze opvatting van ouders, maar hun sociale positie bepaalt naar welke school kinderen gaan. Dat dreigt ten koste te gaan van kansarme leerlingen."

Lees meer


Stand pilots 1 oktober 2012

01 oktober 2012

In twaalf gemeenten zijn er de afgelopen jaren pilots gehouden om na te gaan met welke beleidsmaatregelen gemengde scholen en contacten tussen groepen leerlingen bevorderd konden worden. De subsidie voor de pilots stopte per 1 januari 2012. Hoe staat het inmiddels met activiteiten op dit gebied in die twaalf gemeenten?

Lees meer


Subsidie ‘School in de Wereld’ stopt, interculturele dialoog en burgerschap blijven cruciaal

28 september 2012

Utrecht was een van de eerste gemeenten waar ontmoetingsprojecten tussen scholen zijn georganisseerd. De ervaringen die daar zijn opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van School in de Wereld, zijn waardevol voor het hele land. Het is jammer dat de subsidie voor dit programma stopt en het is nu de vraag of de deelnemende scholen zelf bereid en in staat zijn de vriendschapscontacten voort te zetten.

De noodzaak voor uitwisseling blijft ondertussen onveranderd groot.

Lees verder


Themanummer Pedagogiek: segregatie in het onderwijs

24 september 2012

Het tijdschrift Pedagogiek (wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming) heeft een themanummer uitgebracht over segregatie en cultureel-etnische diversiteit in het onderwijs. Er staan vijf artikelen in, die ook voor het thema gemengde scholen relevant zijn en een actueel overzicht bieden van de stand van het onderzoek en de discussies.

De samenvatting van het themanummer kunt u hier downloaden.


Toolbox opnieuw aangevuld

20 juni 2012

In maart 2012  is de Toolbox gepresenteerd. Die bestaat uit vier brochures over de belangrijkste maatregelen om gemengde scholen vooral in het basisonderwijs te bevorderen, een samenvatting van de wetenschappelijke kennis en een stuk over het voortgezet onderwijs.

Vandaag is de Toolbox aangevuld met een nieuw artikel, dat gaat over de 25 scripties die er over gemengde scholen zijn geschreven de laatste jaren. Waar gaan die precies over en waar zijn ze te vinden? Die vragen worden beantwoord, zodat ook die onderzoeken toegankelijk zijn.


Het Kenniscentrum Gemengde Scholen op werkbezoek in België:

04 mei 2012

Net als in Nederland wordt er ook in België gewerkt aan het tegengaan van onderwijssegregatie. Op 4 mei is het Kenniscentrum Gemengde Scholen in Vlaanderen naar een studiedag van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming over onderwijssegregatie geweest. Het doel van de studiedag was om kennis over onderwijssegregatie te verspreiden. Aanwezig waren medewerkers van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming en ambtenaren die betrokken zijn bij het LOP (Lokaal Overleg Platform). Deze hebben als doel te zorgen voor gelijke onderwijskansen en segregatie is een van de thema’s waarmee zij zich bezig houden.

Wat is de situatie in Vlaanderen?

De huidige Vlaamse overheid vindt het tegengaan van onderwijssegregatie belangrijk voor het creëren van gelijke onderwijskansen. Op dit moment zijn zij aan het onderzoeken op welke manier dit effectief kan gebeuren. Een belangrijke rol hierbij spelen de LOP's waarin de lokale onderwijspartners zijn verenigd. Hierin zijn naast de directies en schooldirecteuren een groot aantal aan partijen en representanten vertegenwoordigd.  Ook is er een ambtenaar van de Vlaamse overheid bij elke LOP betrokken. 

Wat zijn de interessante lessen?

In Vlaanderen is er relatief nog weinig uitgeprobeerd om onderwijssegregatie tegen te gaan. Er zijn natuurlijk kleine verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Zo wordt er bij het bepalen van de sociaaleconomische achtergrond van een kind alleen naar de hoogst genoten opleiding van de moeder gekeken. Een veel groter verschil is het Vlaamse LOP, iets wat ook voor Nederland interessant kan zijn. Doordat de Vlaamse overheid hier een belangrijke rol in speelt kan er veel meer centraal aangestuurd worden en is het veel gemakkelijker om ervaringen van steden uit te wisselen.    De aanwezigen in Vlaanderen gaven aan erg geïnteresseerd te zijn in de ervaringen uit Nederland en hadden veel aan de wijze waarop deze kennis in de brochures van het Kenniscentrum is gebundeld, iets wat zij naar eigen zeggen nog missen in Vlaanderen.  Voor de toekomst gaan we dan ook kijken hoe het Kenniscentrum Gemengde Scholen en de Vlaamse overheid ervaringen kunnen uitwisselen.


Kenniscentrum op internationale conferentie

08 mei 2012

Op 8 en 9 mei 2012 werd in Den Haag een internationale conferentie gehouden over ‘Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe’ (EIPPEE). Een van de thema’s was ‘Knowledge Centres in Europe: development, possibilities and limitations’. Het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft op de conferentie een presentatie gegeven over onze ervaringen met het verbinden van onderzoek, beleid en praktijk. Daarvoor is een paper gemaakt waarin we voortbouwen op het internationale boek dat we eerder publiceerden.In een klassiek model levert wetenschap oplossingen die politiek en praktijk uitvoeren, maar tegenwoordig vinden velen het beter om kennisontwikkeling als co-creatie te organiseren. Dan wordt de (deels impliciete) kennis van praktijkprofessionals aangeboord en raken zij zo betrokken dat ze ook de resultaten echt gaan benutten. Over hoe je dat kunt vormgeven werd op de conferentie een levendige discussie gevoerd. 

Het rapport kunt u hier downloaden

Zie voor de conferentie: www.eippee.eu 


Evaluatierapport pilots gemengde scholen en beleidsreactie minister

13 april 2012

Vandaag heeft de minister het evaluatierapport over de 12 pilots naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is het rapport van Regioplan ook openbaar geworden. Het rapport beschrijft wat alle gemeenten hebben gedaan, geeft aan welke instrumenten vooral zijn ingezet, en biedt aanbevelingen voor gemeenten (en scholen).De minister wil het tegengaan van segregatie niet ‘van bovenaf opleggen’, zo schrijft ze in de beleidsreactie (opnieuw). Segregatie tegengaan is echter een verplicht punt op de Lokale Educatieve Agenda …  

Het rapport kunt u hier downloaden.

De beleidsreactie kunt u hier downloaden


Toolbox is aangevuld

30 maart 2012

Op 21 maart is de kern Toolbox gepresenteerd, bestaande uit vier brochures over de belangrijkste maatregelen om gemengde scholen te bevorderen. Inmiddels is de Toolbox aangevuld met twee nieuwe stukken.
In het eerste stuk vat Joep Bakker de wetenschappelijke kennis samen over oorzaken en achtergronden van segregatie, waarom daar iets aan gedaan moet worden, welke maatregelen worden ingezet en wat we weten over de resultaten daarvan.
Het tweede stuk is geheel gewijd aan het voortgezet onderwijs. Arie Olthof laat zien hoe segregatie daar een rol speelt, welke middelen worden ingezet om dialoog en integratie te bevorderen, en hoe perspectiefrijk die zijn.
De twee stukken bieden inzicht in de stand van onze kennis op een manier die bruikbaar is voor toepassing in de praktijk.   


Nieuw boek

21 maart 2012

'Vergelijkend onderzoek in Vlaanderen laat zien: segregatie in het basisonderwijs is geen zwart-wit verhaal'

De bundel gaat in op de omvang, oorzaken en effecten van sociaal-etnische en sociaal-economische segregatie in het Vlaamse basisonderwijs. De resultaten van een langlopend vergelijkend onderzoek in drie steden worden gepresenteerd, Antwerpen, Genk en Gent. Het is een grootschalig onderzoek, dat in de drie steden gaat over 68 scholen, ruim 1900 ouders, ruim 2800 leerlingen en zeventig leerkrachten en schooldirecties. De vergelijkende aard en de omvang maken het tot een bijzonder onderzoek, dat interessante empirische uitkomsten heeft.
In het tweede deel van het boek komen activiteiten aan bod die desegregatie beogen, zoals ouderinitiatieven, en wordt er vanuit de schoolpraktijk gereflecteerd op het thema. Ook is er een hoofdstuk over Nederland (van Sjoerd Karsten).
Het geheel vormt een gedegen bijdrage aan de discussie over segregatie.

O. Agirdag en anderen, Segregatie in het basisonderwijs: geen zwart-witverhaal. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2012.


Evaluatie pilots

21 maart 2012

Rapport met evaluatie van de pilotgemeenten verschijnt binnenkort

De pilotgemeenten zijn in de loop van vier jaar drie keer onderzocht door bureau Regioplan. Het eindrapport van de evaluatie van de pilots is in concept gereed. Het ministerie van OCW zal dit binnenkort aanbieden aan de Tweede Kamer. Dan wordt het rapport ook openbaar en zullen wij het direct op de website plaatsen samen met de brief van de minister.


Ga voor actuele discussies naar: www.linkedin.com/groups?home=&gid=2746731

Toolbox


 • Aannamebeleid

  Aannamebeleid

  Schoolbesturen en gemeente praten in het kader van de Lokale Educatieve Agenda over het tegengaan van segregatie. Het instrument dat ze daarbij kunnen inzetten is gezamenlijk aannamebeleid. Daarmee is in Deventer en Nijmegen positieve stadsbrede ervaringen opgedaan.

 • Scholencarrousel

  Scholencarrousel

  Omdat ouders de basisschool kiezen, is het zaak hen zo goed mogelijk voor te lichten. Daar zijn verschillende instrumenten voor uitgeprobeerd, zoals brieven, wijkscholenbrochure, website en een scholenmarkt. Daarnaast kunnen scholencarrousels georganiseerd worden. Ervaring is opgedaan in bijvoorbeeld Rotterdam, Almelo en Den Haag.

 • Ouderinitiatieven

  Ouderinitiatieven

  Sommige ouders willen graag een gemengde school. Wanneer die er in hun buurt niet is, dan nemen ze het initiatief om zich met een groep ‘kansrijke’ ouders in te schrijven op een goede ‘zwarte’ school in de buurt.
  In Nederland is veel ervaring opgedaan met dergelijke ouderinitiatieven.

   

 • Vriendschapsscholen

  Vriendschapsscholen

  Scholen die niet gemengd zijn en toch hun leerlingen in contact willen brengen met leerlingen die een andere (sociaaleconomische of etnische) achtergrond hebben, kunnen ontmoetingsprojecten organiseren. Die projecten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om te beklijven en resultaten op te leveren. In Utrecht en Den Haag is bijvoorbeeld

   

 • Argumentenkaart

  Argumentenkaart

  De Argumentenkaart voor Gemengde Scholen geeft vanuit het perspectief van leerlingen, ouders, scholen en overheid, een helder overzicht van de argumenten voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs. De Argumentenkaart is heel geschikt voor informatie-avonden en discussies.

 • Wat we nu weten

  Wat weten we nu?

  Er verschijnt belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gemengde scholen. In deze notitie slaagt Joep Bakker erin, die op hoofdlijnen samen te vatten. Zo ontstaat een goed beeld van de stand van onze kennis. Over oorzaken en achtergronden van segregatie, waarom daar iets aan gedaan moet worden, welke maatregelen worden ingezet en wat we weten over de resultaten daarvan.

 • Voortgezet onderwijs

  Voortgezet onderwijs

  Segregatie komt ook voor in het voortgezet onderwijs. De laatste jaren is daar in verschillende publicaties aandacht aan besteed. Daarbij was er ook oog voor maatregelen om segregatie tegen te gaan en dialoog en integratie te bevorderen. In deze notitie wordt de stand van onze kennis over dat thema handzaam samengevat.

   

 • Voorkant Meta-analyse van afstudeeronderzoeken naar onderwijssegregatie

  Meta-analyse van afstudeeronderzoeken naar onderwijssegregatie

  Vanaf 2003 zijn er zeker 25 afstudeeronderzoeken gedaan naar diverse onderdelen van onderwijssegregatie. In dit artikel wordt de kennis uit deze studies toegankelijk gemaakt voor voor ouders, scholen, gemeentes en andere geïnteresseerden.

   


English

The National Knowledge Centre for Mixed Schools

National Knowledge Centre for Mixed SchoolsThe National Knowledge Centre for Mixed Schools was founded in 2007. The two main functions of the Knowledge Centre are dissemination of knowledge and pushing for action.
Dissemination of knowledge means that the Knowledge Centre passes on available knowledge and generates new knowledge (e.g., through research and debate). This means it is a centre of expertise that acts as a clearing house: creating and maintaining a database of extensive information regarding preventing school segregation and facilitating dialogue and integration.
Pushing for action means that the Knowledge Centre alerts municipalities, parent groups, schools and school boards to the importance of the subject and the urgency to take action. In addition to that, the Centre also aims to empower participants to combat segregation and promote integration in schools.

The aim of the Knowledge Centre is to circulate knowledge on school segregation between the areas of research, policy and practice. To reach that goal the National Knowledge Centre for Mixed Schools:

- Organizes national, regional en local meetings for municipalities, parents, schools and their boards
- Writes and releases manuals on how to create mixed schools
- Manages this website to provide an overview of current news and background information.

Open and view our full flyer here  

The Dutch National Round Table: an opportunity to discuss on Early School Leaving policies and exchange good practices

17-january-2014

On the 4th December 2013, the Dutch Knowledge Centre for Mixed Schools an the Ministry of Education organised in behalf of The SIRIUS network a Round Table meeting in The Hague. The topic was early school leaving and about 25 people attended, from practice, policy and research. Included were people from minority organizations and a national organization of students in upper secondary education, from local governments, schools, and special programs for early school leavers.

The Dutch National Round Table 1The Dutch National Round Table 2

Read the the main conclusions and the report on the meeting

SIRIUS conference in The Hague

18-october-2013

On 9th October 2013, two simultaneous thematic Workshops took place in the lobby of the townhall of The Hague on segregation and on transitions. These events were chaired by Guido Walraven and Sabine Severiens respectively and around 40 education and migration professionals participated in them. These were the first two Thematic Workshops organised by the SIRIUS network and it was a great opportunity to share knowledge and experiences between policymakers, researchers and practitioners from all over Europe. Councillor of Education in the Municipality of The Hague Mrs. Ingrid van Engelshoven gave a speech about education and segregation and the policy in The Hague on this topic. These events took place the day before the fourth SIRIUS General Meeting, and some partners of the network attended them.

Read the report on the workshop on segregation and integration in education
Read the Appendices and the Country notes 
Here you can find the speech by Mrs. Ingrid van Engelshoven

European experts on integration and segregation meet in The Hague

7-october-2013

In a few days the SIRIUS Network will be visiting The Netherlands and attending the General Meeting and the Thematic Workshops organized by the Dutch Knowledge Center for Mixed Schools. Professionals from member countries will discuss policy measures to combat segregation, such as facilitating mixed schools. One of the Thematic Workshops is on segregation and integration in education. The visiting members have written a country note on the newest developments in their country on Segregation and Integration in Education. 

Read the Dutch country note

Knowledge Centre for Mixed Schools organises international meeting

18-june-2013

In October 2013 the SIRIUS Network will be visiting The Netherlands. The Hague acts as host city for both the General Meeting and the Thematic Workshops. One of the Workshops is on segregation and integration in education. Professionals from member countries will discuss policy measures to combat segregation, such as facilitating mixed schools. The Knowledge Centre organises all of the October meetings.

Early 2012 was the start of the European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background, SIRIUS. Currently twelve European countries are member of the network, The Netherlands being one of them. See www.sirius-migrationeducation.org for further information. The Dutch National Knowledge Centre for Mixed Schools was involved in the winning response to a EU Call, and the Centre acts as National Partner of the Network.


Dutch Knowledge Centre at a national educational conference in Denmark

7-8 march 2013

Denmark has a longstanding tradition of a national educational conference every year, where school leaders and teachers discuss with policymakers and researchers. The theme of this year’s conference was school composition. The new government coalition has a focus on countering segregation and stimulating dialogue and integration. To introduce the theme and to give some inspiration from other countries, the Ministry of Education organised key notes from the Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) and the Dutch National Knowledge Centre on Mixed Schools.

Last year the OECD published a landmark report on Equity and Quality, comparing a number of countries (including Denmark and the Netherlands). The keynote of Anna Pons focused on the highlights of the report and on what has been done to make both educational systems and school practice more effective in terms of quality and equity.
The keynote of the Knowledge Centre focused on what we might learn from the Dutch experience, especially with the pilots in 12 municipalities. What can professional do to make a difference? Denmark and the Netherlands have a lot in common and they have similar educational systems, so there seems room for mutual learning.

See the powerpoint presentation
  

Review of the book 'International Perspectives'

5 January 2013

The Knowledge Centre published 'International Perspectives on countering school segregation' in 2011. Recently a review of the book was published in  Intercultural Education.
You can read the review here ...


The Dutch National Knowledge Centre on Mixed Schools at international conference on ‘Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe’ (EIPPEE)

On May 8 and 9, 2012 an international conference took place on ‘Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe’ (EIPPEE) in The Hague, the Netherlands. One of the topics was ‘Knowledge Centres in Europe: development, possibilities and limitations’. The Dutch National Knowledge Centre on Mixed Schools gave a workshop presentation and we delivered a paper, to share our experiences in linking research, policy and practice. The paper build on our international publication (J. Bakker et al., 2011).In a classic model scientific research delivers solutions that practitioners and politicians implement. Today, however, many think it is more fruitful to organize knowledge development as co-creation. Then the (partly tacit) knowledge of practitioners can be tapped and because they are involved they are also more willing and able to use the results. During the conference there were lively discussions on how to organize forms of co-creation. 

You can download the paper here (PDF opens in your browser)

See for EIPPEE www.eippee.eu 


Argument Map mixed education

mixing studentsWhat are the various important arguments for and against mixing students in primary education?

To answer this question, we developed a so-called Argument Map which gives you a full overview of the arguments used for and against mixing students in primary education.

All arguments are arranged per stakeholder: students, parents, schools (and school boards) and government.

Our Argument Map can be used for group discussions as well as individual use.

Open and view our full Argument Map here. (PDF opens in your browser)


International Perspectives on Countering school segregation

international expertsWe invited international experts to present research information about the effects of national policies and local initiatives that have been implemented in their country. The authors analyze interventions in the national context and identify factors facilitating success. The book offers an overview of almost 20 countries and regions, and an excellent state of the art in this emerging field of research.

Joep Bakker, Eddie Denessen, Dorothee Peters, Guido Walraven, Eds. (2011), International Perspectives on Countering school segregation. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Publishers

ISBN 978-90-441-2694-5 NUR763/840


Contact

Stuur ons een email:

Contact gegevens:

06 5214 5805
        Guido Walraven, coördinator

info@gemengdescholen.nl
        Paco Lucassen, onderzoeker


Archief

LinkedIn groep Gemengde Scholen

Volg de actuele discussies

Actuele discussies rond het thema gemengde scholen vinden plaats in de LinkedIn groep Gemengde Scholen.
Deze groep is opgezet en wordt geleid door Jeroen Peters, al jarenlang medewerker van het Kenniscentrum. Iedereen kan lid worden van deze groep.

Op deze website beperken we ons tot korte berichten over relevante activiteiten (zoals conferenties) en publicaties.

Word lid van de Gemengde Scholen Linkedin groep op: www.linkedin.com/groups?home=&gid=2746731